ŽIVÝ ČLOVEK - nová Paradigma

SLUŽBA v novej paradigme.

Vitajte!

 

Mojím zámerom je ako skutočne ŽIVÝ ČLOVEK, z mäsa a kostí, starať sa o Vás /TEBA/ v duchu najvyšších princípov BYTIA. Vo vzájomnom vzťahu prúdi Božská Energia ZDROJA, z ktorého sme zrodený. Kde nikto na nikom neparazituje, kde sme si všetci rovný.

Má to svoje jasné pravidlá a princípy, ktoré nemožno prekračovať. Byť si vedomí toho čo SOM, čo tvorím a tým jasne preukazujem SVOJ JEDNODUCHÝ ZÁMER.

Čo ponúkam:

Pohodlie, pokoj, starostlivosť, uvoľnenie, úľavu a tým nadobudnutie vlastnej neobmedzenej SILY. Pochopiť a zažiť SEBA SAMÉHO.

Návštevou s možnosťou starostlivosti o Vás, podporujete skutočného ŽIVÉHO ČLOVEKA, jeho rodinu, spoločnosť okolo neho.

Pracujem bez podpory údajného štátu, systému starej paradigmy ubližovania človeku, či rozkrádania za pomoci zneužívania byrokratov, úradníkov, zdravotníkov ktorí odmietajú pomáhať spoločnosti bez podpory „otrockého systému“ fungujúceho na princípoch Lodného Práva. Tento absolútne odmietam akokoľvek podporovať svojou prácou, konaním, vystupovaním.

RIADNE OVERENÉ VYHLÁSENIE:

Som výhradným právoplatným a zákonným registrovaným VLASTNÍKOM, SPRÁVCOM a PORUČNÍKOM svojho BYTIA, všetkých z neho vzniknutých statkov i majetku, a to podľa jednotného obchodného zákonníka (UCC), dokumentačné č. spisu 2012127810, 2012127854, 2012127907 a 2012127914. Príslušné informácie tu znova potvrdzujem a uvádzam formou odkazu tak, ako sú zverejnené v plnom znení originálneho upozornenia na VYHLÁSENÝCH SKUTOČNOSTIACH formou verejnej registrácie, vykonanej a uvedenej organizáciou One People Public Trust (ďalej len OPPT).

Vedome, dobrovoľne a zámerne prijímam, znova potvrdzujem a schvaľujem zmienené VYHLÁSENIE O SKUTOČNOSTIACH ako vlastné riadne overené VYHLÁSENIE O SKUTOČNOSTIACH, a to na terajší čas i do budúcnosti (nunc pro tunc praeterea preterea), a to nezvratne z hľadiska právneho i faktického a tiež z hľadiska zásad verejného poriadku.

Riadne oznamujem, že NESÚHLASÍM so žiadnym nezákonným a nelegálnym znehodnocovaním, obmedzovaním, anulovaním, utláčaním, podriaďovaním, uzurpovaním, narušovaním, porušovaním či krádežou svojho riadne chráneného BYTIA, všetkých z neho vzniknutých statkov a majetku. Protistrane riadne prikazujem UPUSTIŤ od všetkých uvedených neoprávnených a nezákonných opatrení voči mne, a to s okamžitou účinnosťou.

Ja riadne oznamujem, že protistrana je právne a zákonne zodpovedná (v súvislosti so základnou a trojnásobnou výškou škôd) za akékoľvek neoprávnené a nezákonné opatrenia voči mne, ktoré mi spôsobia akékoľvek škody alebo k nim povedú, a to vrátane mojej fyzickej ujmy,  zbavenia osobnej slobody, zabavenia majetku, škôd na majetku, finančnej ujmy alebo akékoľvek škody na navrhovateľovej merateľnej energii.

Pozornosti protistrany  odporúčam  VYHLÁSENIE O SKUTOČNOSTIACH / plné znenie k nahliadnutiu s možnosťou použitia na www. stránke, dokument s názvom Deklarácia paradigma/, najmä informácie o zániku svetových korporácií fungujúcich pod maskou národných vlád, bánk a ďalších korporácií koncom roka 2012, a to z dôvodu zrady na ľuďoch tejto planéty a ujmy, ktorá na nich bola páchaná bez ich vedomého, dobrovoľného a zámerného súhlasu a to konkrétne:

Zrušenie vládnej listiny: (Pozri: VYHLÁSENIE O SKUTOČNOSTIACH   č. dok. UCC 2012127914, 28. 11. 2012) „...že všetky LISTINY, vydané federálnou vládou Spojených štátov, SPOJENÝMI  ŠTÁTMI,... „akýmkoľvek ŠTÁTOM...“ vrátane všetkých skratiek alebo rovnako znejúcich variantov, prípadne vydané inými právnymi, finančnými či manažérskymi formami a všetkými medzinárodnými ekvivalentmi, vrátane všetkých ÚRADOV, všetkých ÚRADNÍKOV, ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV, SLUŽOBNÝCH NARIADENÍ, ZMLÚV, ÚSTAV, ĆLENSTVA, ZÁKONOV a všetkých iných zmlúv alebo dohôd.  

 

POZÝVAM prijať PONÚKANÉ SLUŽBY v novej paradigme.

 

Všetky kroky smerujú k „novému“ VNÍMANIU a chodu, fungovaniu prežívanej reality.

Spolutvorením na tejto ceste UVEDOMENÍM si HODNOTY TOHO kým SME je spečatené. SVET čaká veľa LÁSKY. Pripájam oficiálny dokument. http://nzosr.sk/amenti-sien/ Preklad textu:

ZDROJ – BOH

VŠETKÉHO STVORENIA A ŽIVOTA

Dňa 20.3.2021 zástupca živého muža a ženy, stvoreného z mäsa a kostí s najvyššou domorodou mocou z tejto geografickej oblasti štátu: Slovenskej republiky, doručil žiadosť o registráciu slobodného národa = štátu do Siení Amenti.

           Žiadosť bola predložená na posúdenie dňa 20.03.2021 kontrolórovi kvantového systému.

Kontrolór žiadosť schválil a vstúpil/podpísal  ju v štáte: Slovenská republika prostredníctvom systému Quantum do Siení Amenti dňa: 04-10-2021

Zapečatené veľkou pečaťou Manny vyhlasuje: štát Slovenská republika vlastní a vyhradzuje si všetky neodňateľné práva.

Nech sú Zdroj – Boh, Nebo a Zem jedným večným svedkom tohto dňa.

Potvrdené a Zapečatené v Milosti, so stredom vo Všemohúcom Bohu: Tento dokument bol vydaný v: Angličtine a bol ratifikovaný Kontrolórom kvantového systému v prítomnosti svedkov v Milosti všemohúceho Boha.

 

Vitajte! 

Magie ženského tance
Celostní pohybový trénink zaměřený na ženskou eleganci, zdraví,
taneční dovednosti a zdravou psychiku, esenciální pohyby pro rozvoj ženství a vnitřní síly
Víkendový kurz plný naplňujících zážitků.